Certified Professional

Choo Guan Yiing

Certified Engineer

guanyiing.choo@gneysoftware.com

Lee Jun Kang

Certified Engineer

junkang.lee@gneysoftware.com

Pang Jun Jie

Certified Engineer

junjie.pang@gneysoftware.com

Kum How

Certified Engineer

kumhow@gneysoftware.com

Lam Yan Zheng

Certified Engineer

yzlam@gneysoftware.com

Chlam

Certified Engineer

chlam@gneysoftware.com